Privacyverklaring

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. In de verordening staat dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens moeten omgaan. De Brabantse omgevingsdiensten ODBN, OMWB en ODZOB hebben deze website www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl gezamenlijk ontwikkeld, met als doel de arbeidsmarkt te benaderen en nieuwe medewerkers te werven. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de handelingen die voortkomen uit deze site, zoals sollicitaties of deelname aan events. We streven ernaar uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw burgerservicenummer. U deelt persoonsgegevens met de Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB als u contact met ons opneemt of van onze diensten gebruikmaakt.

Privacyprincipes

Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen verwerken we persoonsgegevens volgens een aantal principes. De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB verwerken alleen persoonsgegevens, als:

 • Hiervoor een rechtmatige grondslag is. Dat betekent dat we een goede reden moeten hebben. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke verplichting. Het verwerken van uw persoonsgegevens kan ook nodig zijn voor het vervullen van een taak in algemeen belang.
 • De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB stellen u als betrokkene centraal. Bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens laten de Brabantse omgevingsdiensten het belang en de privacyrisico’s van u zwaar meewegen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
 • De Brabantse omgevingsdiensten zijn transparant. Zij informeren u tijdig over het doel en de reden van het verwerken van uw gegevens.
 • De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB waarborgen uw rechten. De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB houden uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij de Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB kunnen gegevens worden ingezien en kunnen verkeerde gegevens worden hersteld, tenzij een wettelijke regeling dit niet toelaat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is, indien technisch mogelijk en noodzakelijk, net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens.
 • De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB zijn terughoudend in het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Dat gebeurt niet zonder te toetsen of daar een belangrijke reden voor bestaat, zoals een wettelijke verplichting.
 • De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB beveiligen uw gegevens.
 • De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
 • De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB tonen hun principes aan. De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB maken voor iedereen zichtbaar dat de organisatie zich houdt aan deze privacyprincipes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen de Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijnen

De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en houden zich aan de Archiefwet.

Verwerkingsregister

De ODBN houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens, zoals het opslaan, bewaren of verspreiden van deze gegevens. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soort gegevens die wordt verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Sociale media/externe platforms

De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB maken voor hun online dienstverlening gebruik van sociale media, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB adviseren u geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening is dat niet nodig.

Gegevensbeveiliging

De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik of verlies tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dat kunt u ook doen als u denkt dat wij zonder toestemming uw persoonsgegevens verwerken of als u aanwijzingen hebt van misbruik. Dit kan via fg@odbn.nl.

Uw rechten

De AVG stelt uw rechten centraal:

 • Recht op inzage: het recht om uw persoonsgegevens in te zien (artikel 15 AVG).
 • Recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen (artikel 16 AVG).
 • Recht op verwijderen en/of vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen (artikel 17 AVG).
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de fg@ te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken (artikel 18 AVG).
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen (artikel 20 AVG).
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (artikel 21 AVG).
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan (artikel 22 AVG). De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB past overigens geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering toe.
 • Recht op intrekken van verleende toestemming: voor verwerkingen waarvoor u eerder op ons verzoek toestemming hebt verleend, kunt u uw toestemming intrekken.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De Brabantse omgevingsdiensten OMWB, ODBN en ODZOB hebben elk een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Rondom zaken die de website www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@odbn.nl, 0485 338 300 of per post via ODBN, Victorialaan 1 b-g, 5213 JG ’s-Hertogenbosch.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Sommige cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De website van de www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl gebruikt geen cookies die uw persoonsgegevens bevatten. Dat wil zeggen dat de informatie in de cookies van de website van de niet herleidbaar zijn tot een persoon.

Meer informatie

De Brabantse omgevingsdienst ODBN, OMWB en ODZOB bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens en de manier waarop deze worden verwerkt te bekijken. U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen. Daarom vragen wij u altijd om u te legitimeren. Door middel van uw legitimatie zorgen wij ervoor dat misbruik van uw gegevens door derden wordt voorkomen. Zonder legitimatie nemen wij uw verzoek daarom niet in behandeling.

Indien u uw verzoek per mail of brief doet, vragen wij u zich te komen legitimeren bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch (adres: Victorialaan 1b-g, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch). U ontvangt daarover bericht van ons.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Werk mee aan een schoon en veilig Brabant!

Bekijk alle vacatures Of neem contact met ons op

Werk mee aan een schoon en veilig Brabant!

Bekijk alle vacatures Of neem contact met ons op